ვადები & პირობები

საწვავის https://www.landrover-georgia.com ეკონომიის მაჩვენებელი მითითებულია 93/116/EC დირექტივების შესაბამისად.


გამოთვლილია იმავე ტესტ ციკლის გამოყენებით რომელიც გამოიყენება გამონაბოლქვის ემისიის კლასიფიკაციისათვის.


შეუძლებელია შედარდეს მანამდე არსებულ დადგენილი სიჩქარის/ურბანულ ციფრებთან და მეტად წარმომადგენლობითია რეალურ საგზაო საწვავის მოხმარებასთან შედარებით.


ნორმალური გამოყენებისას ავტომანქანის საწვავის მოხმარების წესები შესაძლოა განსხვავდებოდეს ტესტ პროცედურებით მიღებული მაჩვენებლებისაგან, დამოკიდებულია მართვის ტექნიკაზე, გზისა და მანქანების მოძრაობის პირობებზე, გარემო ფაქტორებზე და ავტომანქანის მდგომარებაზე.


ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ საკონსულტაციოდ თქვენს დილერს.

საავტორო უფლება
ყველა უფლებას, მათ შორის საავტორო და მონაცემთა ბაზის უფლება, ვებგვერდზე ან მის შინაარსთან დაკავშირებით, ფლობს ან ლიცენზიით ეკუთვნის ლენდ როვერს, ან სხვაგვარად იყენებს მარეგულირებელი კანონის ან საავტორო უფლების მფლობელის წესის შესაბამისად.


თქვენ არ შეგიძლიათ გადაიღოთ ასლი, აწარმოოთ, ხელახლა გამოაქვეყნო, ჩამოტვირთოთ, განათავსოთ, გადასცეთ ან გაუშვათ ტელევიზიით ნებისმიერი ტექსტი, გამოსახულება, გრაფიკა, ლოგო, ღილაკი, სურათი და აარჩიოთ და განათავსოთ, საწყისი ტექსტი ან პროგრამული უზრუნველყოფა, კომერციული ან საჯარო მიზნებისათვის ლენდ როვერის ან საავტორო უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, შეამოკლოთ ან შექმნათ საიტზე არსებული მასალა ან ინფორმაცია ან გამოიყენოთ სხვა მიზნებისათვის გარდა თქვენი არაკომენრციული მიზნისა.


თქვენ ეთანხმებით ამ საიტის გამოყენებას, მხოლოდ კანონიერი მიზნებისათვის.

ლენდ როვერი იტოვებს უფლებას საიტზე არსებული ნებისმიერი მასალა გამოიყენოს საკუთარი მიზნებისათვის, მათ შორის იგულისხმება ტექსტი და გამოსახულება, საიტზე ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, მათ შორის იგულისხმება საპუბლიკაციო მიზნები.


ლენდ როვერი იტოვებს უფლებას ზედამხედველობა გაუწიოს საიტზე არსებულ მონაცემებს და დაამატოს ან წაშალოს ნებისმიერი მასალა.


უარი
ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველვყოთ, რომ ინფორმაცია ჩვენს საიტზე არის ზუსტი, სრული და თანამედროვე. ამ საიტის გამოყენებისას, როგორც წესი, ეთანხმებით დაიცვათ ვადები & პირობები, რომელიც ძალაში შედის თქვენს მიერ საიტის პირველი გამოყენებიდან.
თქვენს უფლებებზე ზიანის მიყენების გარეშე, საიტი და ყველა ინფორმაცია, ტექსტი, სახელი, გამოსახულება, სურათი, ლოგო, ბმული და სხვა მასალა (შეზღუდვის გარეშე) მოცემულია „როგორც არის“ და „ხელმისაწვდომ“ საფუძველზე გარანტიის ან ინდოსამნტის, გამოვლენის ან ვარაუდის გარეშე. არსებითად, ჩვენ არ ვიძლევ გარანტიას არც წარმოვადგენთ საიტზე მოცემული ინფორმაციის სიზუსტეს ან სისრულეს ჩვენ ასევე არ ვართ გარანტი, რომ საიტის გამოყენება იქნება უწყვეტი ან უშეცდომო, ან საიტი და მისი სერვერი თავისუფალია კომპიუტრული ვირუსის ან დეფექტისაგან.
არც რთ შემთხვევაში ლენდ როვერი არ არის პასუხისმგებელი არც ერთი პირის ზიანზე ან დანაკარგზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას საიტზე არსებული ინფორმაციის გამოყენების შედეგად ან საიტზე გამოფენილი პროდუქტის გამოყენების შედეგად, მათ შორის იგულისხმება, შეზღუდვის გარეშე, პირდაპირი ან თანმდევი ზიანი ან ნებისმიერი სახის ზიანი, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას მონაცემების ან სარგებლის გამოყენებით ან მათი გამოყენების უფლების დაკარგვით, აგრეთვე კონტრაქტის მოქმედებით, დაუდევრობით ან ნებისმიერი საზიანო მოქმედებით, რომელიც წარმოიშობა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.


მიუხედავად სხვა დანარჩენისა ვადებისა და პირობების მიხედვით, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები საიტის ფუნქციონირებასთან და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით წარმოშობილ საჩივრებზე.


სავაჭრო ნიშნები
ყველა სახელი, გამოსახულება, ლოგო რომელიც ახდენს ლენდ როვერის იდენტიფიკაციას წარმოადგენს ლენდ როვერის საფირმო ნიშანს. ყველა მესამე მხარის ბრენდი, პროდუქტი, სერვისი და კომპანიის სახელი, რომლიც მითითებულია ამ საიტზე არის შესაბამისი მფლობელლის სავაჭრო ნიშანი, სერვის მარკა და სავაჭრო სახელი. ლენდ როვერი არ იძლევა მათი გამოყენების უფლებას მფლობელის გარდა სხვა რომელიმე პირის მიერ. ნებისმიერი მსგავსი გამოყენება წარმოადგენს მფლობელის უფლებების დარღვევას.


გარე ბმულები
ლენდ როვერი არ იძლევა გარანტიას, მტკიცებულებას ან ეკისრება პასუხისმგებლობა გარე საიტებთან დაკავშირებით, რომელიც რაიმე ფორმით შესაძლოა უკავშირდებოდეს ამ საიტს. ნებისმიერი გარე საიტი, რომელსაც თქვენ ეწვევით, ამ საიტზე არსებულ ბმულზე დაწკაპუნებით, არის ლენდ როვერის საკონტროლო ფარგლებს მიღმა და შესაბამისად თქვენ ეწვევით მას თქვენივე პირადი რისკის ქვეშ.


პროგრამული უზრუნველყოფის გამორთვა
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც ტვირთავთ საიიდან არის სათანადოდ შემოწმებული და ტესტირებული წარმოების ყველა ეტაპზე, მაგრამ როგორც ყველა ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის თაობაზე - ჩვენ ამჯერადაც გიწევთ რეკომენდაციას, რომ გამოყენებამდე შეამოწმოთ ვირუსზე. ჩვენ ასევე გიწევთ რეკომენდაციას, რომ განაახლოთ თქვენი მყარი დისკის სარეზერვო კოპირება ვიდრე გამოიყენებდეთ პროგრამულ უზრუნველყოფას. ლენდ როვერს არ შეუძლია აიღოს პასუხისმგებლობა მონაცემების ან კომპიუტერული სისტემის დარღვევაზე, ზიანზე და/ან დანაკარგზე რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებისას. გაიარეთ კონსულტაცია თქვენი ქსელის ადმინისტრატორთან ქსელურ კომპიუტერზე პროგრამის დამონტაჟებამდე.


იურისდიქცია
ეს ვადები & პირობები რეგულირდება და იქმნება ინგლისისა და უელსის კანონმდებლობის შესაბამისად. წარმოშობილი დავა წარმოადგენს ინგლისისა და უელსის სასამართლოების იურისდიქციის საგანს.


თუ ნებისმიერი პირობა ჩაითვლება უკანონოდ ან იურიდიული ძალის არმქონედ ან სხვაგვარად დაკარგავს ძალას ნებისმიერი სახელმწიფოს ან ქვეყნის კანონების გამო სამოქმედოდ გამიზნულია , გამოიყოფა და ამოიშლება წინამდებარე მუხლიდან. სხვა პირობები და ვადები და პირობები რჩება სქრულ ძალაში და რჩება სავალდებულო და იურიდიული ზალის მქონე.


ლენდ როვერი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი პირობა და ვადა ნებისმიერი დროს ცვლილების ონლაინ განთავსებით.


თუ თქვენ არ ეთანხმებით პირობებს სრულად, უნდა შეწყვიტოთ ვებგვერდის გამოყენება დაუყოვნებლივ.


Copyright © 2014 Jaguar Land Rover Limited